Så växte IN fram

Det nordiska fackliga samarbetet har sina rötter långt tillbaka.

Ofta var det nordiska förbund inom en viss bransch/sektor som började samverka, genom att ge varandra stöd vid konflikter. De i övrigt rätt informella kontakterna utvecklades successivt mot kontinuerlig information och erfarenhetsutbyte. Därifrån var inte steget långt till en mer organiserad verksamhet, i form av konferenser och kunskapsuppbyggnad i aktuella frågor, liksom viss gemensam kursverksamhet.

På 90-talet kom det nordiska samarbetet alltmer att handla om att skapa gemensamma riktlinjer, att samordna och koordinera sig - för att bättre kunna hävda de nordiska synpunkterna i det europeiska och globala fackliga arbetet.

IN bildas

I takt med att de nationella förbunden slogs samman för ökad styrka skedde liknande samgåenden på den nordiska nivån.

Industrianställda i Norden (IN) är ett resultat av ett sådant samgående. I december 2005 fattades beslutet om att slå samman federationerna Nordiska Metall och NIF (Nordiska Industriarbetarfederationen), till Industrianställda i Norden (IN). Den 1 januari 2006 var den nya organisationen igång.

Kjell Bjørndalen från norska Fellesforbundet blev IN:s första ordförande. Det nya sekretariatet bestod av fyra anställda: generalsekreteraren, två nordiska ombudsmän och en assistent.

Det arbete som IN bedriver bygger i mycket vidare på arbetet från dess två föregångare, Nordiska Metall och NIF.

I stadgarna beskrivs IN:s uppgift på följande sätt:

  • att tillvarata och driva de industrianställdas intressen i ett gränsöverskridande perspektiv i enlighet med de uppdrag medlemsförbunden gemensamt beslutar om;
  • att sträva till ett gemensamt nordiskt uppträdande i det europeiska och internationella arbetet, samt
  • att upprätthålla och främja det solidariska samarbetet mellan medlemsförbunden.

Särskilda områden för samarbetet är företags- och industripolitik, avtalsfrågor, arbetsmiljö, utbildningsfrågor, organisationsstöd i de baltiska länderna samt fackliga rättigheter i världen.

Nedan finns länkar för att läsa mer om det arbete som IN bedriver idag. Där finns länkar för att läsa mer om federationens föregångare, Nordiska Metall samt NIF och dess föregångare. Några av ordförandena i IN:s föregångare berättar också från sin tid i det nordiska samarbetet.

IN:s ordföranden

 Kjell historie Stafan historie Arve historie  Anders historie

Kjell Bjørndalen
Fellesforbundet

 Stefan Löfven
IF Metall

 Arve Bakke
Fellesforbundet

 Anders Ferbe
IF Metall

  2006-2007

 2007-2012

 2012-2015

 2015-

 

Generalsekreterare

  Jyrki historie  Jens historie

 Jyrki Raina

Jens Bundvad 

 2006-2009

 2009-

 

 

Go to top