Aftalepolitik

Avtalspolitiken är ett av de områden som IN arbetar aktivt med.

I handlingsprogrammet anges riktlinjerna för arbetet, medan nätverket för avtalspolitik är det forum där IN:s medlemsförbund tillsammans arbetar för att uppnå de fastlagda målen i handlingsprogrammet. Nätverket har också en viktig roll som stöd för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion i aktuella frågor.

Inriktning

Avtalspolitiskt är det uppenbart att fler och fler sakfrågor är allmängiltigt intressanta utan hänseende till nationella gränser även om lösningen på de problem som uppkommer oftast blir beroende av de nationella systemen.

IN arbetar därför för att underlätta förbindelserna mellan medlemsförbunden respektive kontakterna med utomnordiska förbund. Det behövs också att de federationer som INs medlemsförbund är medlemmar av samarbetar, och INs medlemsförbund har arbetat aktivt för att sammanslagningar ska ske, både på europeisk och global nivå. Detta skedde också under 2012 då industriAll European Trade Union respektive IndustriALL Global Union bildades. Utifrån en nordisk samsyn påverkar avtalspolitiska nätverket det avtalspolitiska arbete som sker inom den europeiska federationen.

Viktiga sakfrågor

Det finns vissa sakfrågor som är särskilt viktiga att arbeta med, och nätverket har särskilt uppmärksammat problematiken i samband med utstationering av arbetstagare. Viktig är kontinuerlig information om läget i de olika nordiska länderna och om olika metoder för att genom facklig samverkan motverka att lönedumpning sker i dessa fall.

Andra frågor att särskilt uppmärksamma är:

- Andra frågor som leder till ett otryggt arbetsliv. 
- Framtida gränsöverskridande förhandlingssystem för avtal på koncernnivå i multinationella koncerner. De europeiska företagsrådens eventuella roll i sådana system är av särskild vikt att uppmärksamma.
- Äldre på arbetsplatserna
- Balansen mellan arbetsliv och hemliv

- Pensionssystem och dess utveckling i olika länder

Läs mer i handlingsprogrammet, avsnittet Avtalspolitik

Go to top