Utbildning

Utbildningspolitik är ett av de sju områden som IN arbetar aktivt med.

I handlingsprogrammet anges riktlinjerna för arbetet, medan nätverket för utbildningspolitik är det forum där IN:s medlemsförbund tillsammans arbetar för att uppnå de fastlagda målen i handlingsprogrammet. Nätverket har också en viktig roll som stöd för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion i aktuella frågor.

Inriktning

IN:s arbete inom det utbildningspolitiska området utgår från det handlingsprogram som Nordiskt Forum antagit. IN ska arbeta med bland annat följande frågor:

- Kunskap om kompetensutveckling i de nordiska länderna, till inspiration och utväxlande av goda idéer
- Validering av kunskap över gränserna
- Europaintroduktion för förtroendevalda och anställda

Go to top