Print
1 juli 2011

Utvecklingen och utnyttjandet av nanoteknologi och nanomaterial växer med tilltagande hastighet i världen. Nanoteknologi och nanomaterial utnyttjas redan på mångahanda användningsområden: konsumtionsprodukter, läkemedel och kosmetik, ytbehandlingar och i olika industriella tillämpningar. Nanoteknologierna öppnar en helt ny värld av teknologiska lösningar, med vilka man sannolikt kan uppnå flera fördelar både för miljön och för mänskligheten. Det handlar om en växande affärsverksamhet, som kan skapa många nya arbetsplatser.

Som motvikt till fördelarna finns nackdelen att mycket med nanoteknologin och nanomaterialen är okänt. De kan uppträda helt annorlunda än normala ämnen i miljön eller i mäniskans organ på grund av sina egenskaper eller exceptionella konsistens. I dagens läge känner man inte dessa verkningar tillräckligt. Det finns emellertid redan antydningar om allvarliga hälsorisker i samband med vissa nanomaterial.

IN:s uppfattning är, att man inte reagerar tillräckligt kraftfullt på dessa risker, varken på nationell, nordisk eller europeisk nivå. Forskningen inom nanoteknologin koncentrerar sig fortfarande främst på grundforskning och produktifiering av de lösningar man utvecklar. Forskning som berör hälsa och säkerhet är i en sekundär och obetydlig position. Denna forskningsinformation borde vara mer omfattande och i allmänt bruk. De giltiga internationella och nationella normerna är bristfälliga, och därför kan man inte definiera och övervaka en säker verksamhet och användning.

IN vill att de nordiska länderna ensamt eller tillsammans tar fasta på de möjligheter som nanoteknologin erbjuder genom att satsa på grundforskningen, produktutvecklingen men också genom att fungera som föregångare i forskning om säkerhet och hälsoverkningar. IN:s åsikt är att om det inte finns tillräcklig information om det använda nanomaterialets hälso- och miljörisker, borde dess användning vara mycket strikt begränsad och kontrollerad.

Norden är känt runtom i världen för sin konkurrenskraft och höga industrialiseringsgrad samt för sin goda hälso- och säkerhetskultur. Detta rykte bör behållas också då det gäller nanoteknologin. Norden bör fungera aktivt och föredömligt i sitt samarbete, så att normerna och kontrollen kan utvecklas i synnerhet nationellt och på Europeiska Unionens nivå. Säkerheten är en hörnsten för en konkurrenskraftig, framgångsrik och säker industrigren.  

IN stöder ställningstagandet ”ETUC 2nd resolution on nanotecnologies and nanomaterials”, som den Europas fackliga samorganisation (eng. European Trade Union Confederation ETUC) antagit på sitt styrelsemöte 1-2.12.2010. Ställningstagandet finns som bilaga.

IN framställer följande konkreta förslag:

På nationell nivå bör man

På nordisk nivå bör man

På Europeiska Unionens nivå bör man