16 oktober 2012
Sendt til relevante ministre i nordiske regeringer

Miljöskyddets solidariska ansvar måste förverkligas genom att kompensera merkostnaderna som direktivet förorsakar och bidra till utveckling av nya teknologiska lösningar.

Europaparlamentet godtog den 11 september 2012 förändringen av Europeiska Unionens svaveldirektiv (1999/32EY) som gäller sjöfartsbränslens svavelhaltighet. Förslaget innebär att den internationella sjöfartsorganisationen IMOs regler, godtagna 2008 av havsmiljöns skyddskommission, implementeras i EUs lagstiftning.  

Svaveldirektivets syfte är att minska fartygstrafikens svaveldioxid- och finpartikelutsläpp. Även om vi finner att detta ändamål är rätt, anser vi att fördelningen av minskningen av utsläpp är orättvist. Genom direktivförändringen skall sjöfartsbränslens svavelhaltighet minskas i Östersjön, södra Nordsjön och den Engelska Kanalen (s.k. SECA-området) från nuvarande 1,0 procent till 0,1 procent före år 2015. På andra EU-havsområden skall svavelhaltigheten ha minskats från nuvarande 3,5 procent till 0,5 procent år 2020. 

Östersjöstaterna är nästan helt beroende av sjöstransporter och konsekvenserna av direktivet för den industriella verksamheten är ytterst betydande. Transportkostnaderna inom Östersjöområdet beräknas stiga med flera miljarder om året på grund av direktivförändringen. Dessa stigande transportkostnader beräknas leda till att tiotusentals arbetsplatser förloras i exportindustrin och företagen beroende på den. Förutom dessa direkta följder försvagar direktivet företagens villighet att investera, speciellt i de nordiska länderna och därigenom ökar risken för  kolläckage till områden utanför Europa. Svaveldirektivets påverkningar faller också mycket ojämnt på olika EU-medlemsstater och bryter därmed mot den gemensamma marknadens jämlikhetsprincip.

Förhandlingar om kompensationen för direktivets kostnadsföljder förs under de kommande åren både på EU-plan och nationellt. IN kräver att kostnadsförhöjningarna som drabbar exportföretagen skall kompenseras.

Samtidigt är utvecklingen av teknik för avlägsnande av svaveldioxid helt klart ett område där det med IMOs avtal och direktivet om svavel finns en grund för utveckling inom den maritima branschen. Vi finner att konkret stöd för forskning och utveckling bör ges för detta område.


Go to top