Print
22 october 2013

En nøgle til at skabe vækst og arbejdspladser i Europa, og på nationalt plan er at genetablere industriens rolle som vækstmotor i samfundet.

At sikre vækst i den europæiske industriproduktion er en af de vigtigste europæiske udfordringer. Der må gennemføres offentlige investeringer, alternative modeller for finansiering og regulering for at fremme væksten

I et længere perspektiv behøver vi øget produktion og forbedret konkurrencedygtighed. Virksomhederne må blive mere professionelle. Forskning, udvikling og innovation må stå centralt og vi har brug for en afbureaukratisering og øget mobilitet på arbejdsmarkedet med en velkvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke baseret på permanente jobs.

Industripolitikken, som længe har været fraværende i den europæiske debat, er kommet tilbage i fokus. I 2012 lancerede Europa-Kommissionen en overordnet politik for at re-industrialisere Europa, og den har krævet vækstmål for andelen af den europæiske industris bidrag til BNP fra 16 procent i dag til 20 procent i 2020.

Vi støtter denne proces helhjertet, og vi opfordrer EU selv og de europæiske lande til at definere specifikke og detaljerede mål, der skal følges op af effektiv politik på europæisk og nationalt plan for at nå disse mål.

Med industriens afgørende rolle for at skabe grundlag for de europæiske velfærdsstater har vi brug for mainstreaming af industripolitikken. Betingelser for industri og beskæftigelse bør være et centralt hensyn, når beslutninger og nye regler formuleres på alle niveauer.

Vi ønsker ikke et kapløb mod bunden. Vi vil have anstændige og kvalificerede jobs. Vi bør konkurrere med høj produktivitet, ikke med lavere lønninger.

Mulighederne for initiativer i industrien er mange, og nedenfor vil vi pege på en række vigtige industrielle og generelle politiske områder, hvor der er behov for handling.

Innovation og produktivitet for beskæftigelse fremtiden

Innovation er ikke bare et spørgsmål om teknologi. Den drejer sig i lige så høj grad om selskabernes struktur, organisering af virksomhederne og brugen af social kapital. Vi tror at den nordiske produktionsmodel har et endnu uudnyttet potentiale, som bør udvikles.

Innovation på arbejdspladsen er et afgørende element i den samlede innovation. Mekanismer skal udvikles til at integrere dette potentiale i forbedrede produkter og produktion.

Medarbejderdreven innovation må fremmes gennem arbejdsorganisering, fast ansættelse, livslang læring og udvikling af færdigheder og kvalifikationer på alle niveauer i arbejdsstyrken

Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovation, er et vigtigt finansieringsinstrument for gennemførelsen af Innovationsunionen, et EU2020 flagskibsinitiativ, der har som mål at sikre Europas globale konkurrencekraft. Vi opfordrer nordiske firmaer og nationale myndigheder til at anvende disse faciliteter.

Vi opfordrer til

Overkommelig, bæredygtig og stabil energiforsyning

Væksten i industrien kræver en overkommelig og stabil forsyning af energi. Det er vigtigt at finde en balance mellem en troværdig og billig energiforsyning og så behovet for øget bæredygtighed og CO2 reduktion i energiproduktionen.

Niveauet for energipriserne er en konkurrenceparameter på verdensmarkedet. Traditionelt har behovet for at importere en stor del af den nødvendige energi medført, at de europæiske energipriser er højere end det er tilfældet i tilsvarende regioner i verden. Dette fremgår tydeligt af den nuværende situation, hvor energipriserne er blevet drastisk reduceret i USA. På nuværende tidspunkt bør yderligere europæiske reformer ses i dette lys.

Mens emissionsmål forbliver vigtige, er det afgørende, at de giver mulighed for, at hvert land kan fastlægge sit eget energi-mix, som er i overensstemmelse med dets særlige situation og de ressourcer, det har til rådighed.

Samtidig er stabilitet i både regler og incitamenter til fremme af fremtidig bæredygtighed en afgørende forudsætning for at frembringe de nødvendige investeringer. Vi anser det europæiske emissionshandelssystem (EU ETS) som en hjørnesten og et nøgleværktøj i kampen mod klimaforandringer. ETS systemet må imidlertid være troværdigt, forudsigeligt, fair og sammenhængende.

I overgangen til en grøn økonomi, hvor alle energibehov kan opfyldes med vedvarende energi, bakket op med energiopbevaring, er det nødvendigt med overgangsteknologier, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af det reneste fossile brændsel. Blandt disse overgangsteknologier er den mest effektive brug af fossilt brændsel, andre brændselskilder, som tørv, og øget anvendelse af naturgas. Der er også behov for øget støtte på europæisk niveau til udvikling af teknologi til opfangning og oplagring af kulstof (CCS).

Vi glæder os over, at bæredygtig vækst og jobskabelse er i fokus for Kommissionens strategier på energiområdet. Vi byder også den globale indsats for at reducere emissioner velkommen og vi opfordrer kraftigt regeringerne og den Europæiske Kommission til at arbejde aktivt for at opnå en global bindende klimaaftale.

Et centralt problem for industrien i denne sammenhæng, er at undgå kulstof-lækage. Foranstaltninger, der træffes med det formål at reducere kuldioxid-emissionerne skal overvejes med hensyn til risikoen for kulstof-lækage, og der må tages skridt til at reducere risikoen for sådan lækage.

Vi opfordrer til

Bæredygtighed for en industriel fremtid

Den nødvendige bæredygtige fremtid må i stor udstrækning bygges på og vokse ud af den eksisterende industrielle base. Nye grønne produkter er ikke nødvendigvis lavet i en bæredygtig produktion. Vi er nødt til at se på hele produktionskæden for at sikre, at alle elementer i et produkt er resultatet af en bæredygtig proces.

Den globale fremstillingsindustri bliver i stigende grad individualiseret og fokuseret på forbrugerefterspørgsel og brugerbehov. Brugernes direkte involvering, samt viden om efterspørgsel og forbrugsmønstre er essentielle for at skabe høj-værdi produkter. Dette gælder også bæredygtige og vedvarende processer og produkter.

Grønne job skal, som jobs i alle sektorer, være anstændige job med gode arbejdsforhold, og godt arbejdsmiljø. Dette er en af grundene til, at overgangen til en bæredygtig produktion må ske i en reel dialog med de lokale faglige repræsentanter.

Genbrug er et nyt fokusområde med stigende betydning i fremtiden som en kilde til råstoffer. Genbrug kommer dog også med et helt, alvorligt, sæt af miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som må håndteres

Vi opfordrer til:

Fair Globalisering

Det indre marked er fortsat et vigtigt fundament for den europæiske industrielle udvikling og vækst. Vi bør dog være opmærksomme på, at for en række industrisektorer, er det virkelige marked uden for EU, og der bør også være fokus på deres problemer, ikke mindst i relation til fair konkurrence, bæredygtighed og kulstof-lækage.

Global markedsadgang er meget vigtigt for store dele af industrien. Frihandelsaftaler kan spille en vigtig rolle, men de skal være betinget af klare sociale klausuler. Det er fra et fagligt perspektiv nødvendigt at understrege at konkurrenceregler skal respektere arbejdstagernes rettigheder. Også neutralitet i konkurrencen mellem producenter fra forskellige dele af verden er afgørende. For de sektorer, som primært konkurrerer på det globale marked, er det vigtigste spørgsmål ikke for at opnå lige vilkår for konkurrence i Europa, men også fair og lige vilkår med producenter i forskellige dele af verden.

Vi hilser forslagene til en aftale om øget nordatlantisk samarbejde velkommen, som en værdifuld måde at øge vækstmulighederne for begge parter. Vi fastholder dog, at en sådan aftale ikke kan få lov til at udfordre det sociale Europa, og også på dette område må aftalerne respektere ILOs kernekonventioner og at sociale rettigheder er altafgørende.

Et centralt spørgsmål er at opretholde konkurrenceevnen for nordiske og europæiske virksomheder i en global verden. Den europæiske sociale model giver særlig værdi til produktionen. Dette er helt sikkert også tilfældet for den nordiske produktionsmodel. For at nordiske virksomheder kan bevare deres konkurrenceevne, når de investerer i udlandet, må de bringe med og gennemføre de nordiske værdier og holdning til social kapital.

EU-midler og andre industripolitiske foranstaltninger bør ikke yde støtte, så rentabel drift eller virksomheders hovedkvarterer flytter fra et EU-land til et andet eller udenfor EU. Der bør være adgang til at kræve støtte tilbage fra virksomheder i tilfælde af misbrug af sådanne regler.

EU-regulering skal tage hensyn til de forskellige grundlæggende betingelser for de forskellige lande. Det gælder for eksempel for center/periferi-forskelle befolkningstæthed og andre aspekter. Sådanne overvejelser må være en standardprocedure for al nye EU-lovgivning. Vi har brug for at undgå urimelige regler som svovl direktivet.

Små og mellemstore virksomheder – industriens fremtid

SMVer spiller en central rolle for den industrielle udvikling og innovation. Forbedrede forhold for små og mellemstore virksomheder står højt på dagsordenen.

Finansiering er en central udfordring for små og mellemstore virksomheder. Deres finansiering skal styrkes. SMVer skal også have hjælp i markedsføring.

Bedre og forenklet regulering for SMVer er et attraktivt koncept med betydelige muligheder i den virkelige verden. Et positivt eksempel ville være mere forenklede regler for regnskabsaflæggelse Men vi er bekymret over de forslag om at "lette den administrative byrde" for SMVer ved at fritage dem for EU-regulering, herunder elementer af arbejdsmiljø. Vi bør understrege, at forenklede regler ikke må ske på bekostning af arbejdstagernes sikkerhed og beskyttelse.

Et andet vigtigt indsatsområde er fremme af klynger, som har særlig betydning for små og mellemstore virksomheder. Et bedre samarbejde mellem SMVer, universiteter og institutioner, som spreder viden, teknologi og kompetence vil styrke den nordiske regions konkurrenceevne.

Den igangværende revision af direktiverne om offentlige indkøb skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage.

Vi glæder os over kommende programmer såsom COSME, der sigter på at forbedre konkurrenceevnen for små og mellemstore virksomheder, og vi opfordrer til dens gennemførelse så hurtigt som muligt.

Vi opfordrer til:

En styrket europæisk infrastruktur

En effektiv transportsektor og infrastruktur er en vigtig rammebetingelse for industriel produktivitet. Infrastrukturen skal udvikles i overensstemmelse med efterspørgsel efter at sikre mobilitet på arbejdsmarkedet og adgang til markedet.

En bæredygtig og intelligent transport bør være en hjørnesten ved fornyelse transportsystemer i EU.

En EU-finansiel ramme for infrastrukturprojekter, hvor der er de vigtigste flaskehalse, og hvor der mangler forbindelser over EU-grænser, kan bidrage til en mere sammenhængende og ressourceeffektiv transportinfrastruktur.

Vi opfordrer til:

En ansvarlig finanssektor

Industriel vækst og stabilitet kræver en enkel adgang til finansiering og risikovillig kapital. De dele af den finansielle sektor, som er nærmest realøkonomien, skal styrkes.

Vi opfordrer til

Vi behøver europæiske skatteinitiativer

Høje niveauer af offentlige indtægter er betingelsen for de nordiske velfærdsstater, og en forudsætning for af den nordiske konkurrenceevne. Dette skal fastholdes. Samtidig udfordres beskatningen i hele Europa af skattely og skatteunddragelse. Nogle lande i eurozonen har ineffektive skattesystemer, hvilket bidrager til presset på deres statsbudgetter.

Vi hilser initiativer til at bekæmpe skatteunddragelse på tværs af Europa velkommen. Der er behov for en samordnet europæisk og global indsats for at stoppe skattely, gennem åbning af adgang til bankoplysninger for personers og virksomheders hjemlande. EU bør støtte medlemsstaterne i deres egne bestræbelser på at gøre beskatningen mere effektiv.

Vi støtter princippet om en afgift på finansielle transaktioner gennemført af den størst mulige gruppe af lande. Ideelt bør en sådan afgift gennemføres globalt. Et alternativ til en afgift på finansielle transaktioner ville være en skat på resultatet af de finansielle institutioner. Det er vigtigt at have et klart forslag til anvendelse af provenuet af disse afgifter for at skabe langsigtet vækst i Europa.

Vi opfordrer til

Industriel vækst og industriel restrukturering I Europa

En industriel vækststrategi skal have en social dimension og føre til job med gode forhold. Vi er nødt til at opretholde en industri i Europa, som er kendt for høj kvalitet og produktivitet. Vi må undgå et kapløb mod bunden. At konkurrere med lavomkostningslande på lavomkostningslandenes vilkår, er en kamp, at Europa er dømt til at tabe.

Social dialog og effektiv opbygning af social kapital kan give Europa en konkurrencefordel. Den sociale dialog har en vigtig rolle at spille på alle niveauer i forhold til erhvervspolitikken. Dette er en forudsætning for medarbejderindflydelse i områder som omstrukturering og innovation, og det er en vigtig del af den europæiske sociale model, der har bragt den europæiske industri til det høje niveau, den indtager i dag.

Vi er parate til at være en del af udviklingen af den sociale dialog i Europa. Vi har brug for at udvikle mere konkurrencedygtige og innovative virksomheder, og vi er også parate til at være en del i vanskelige diskussioner om industriel omstruk-turering.

Vi opfordrer til:

Arbejdsmarkedspolitik for jobs og kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling spiller en afgørende rolle for vækst, innovation og industriel omstrukturering. Den er en forudsætning for en dynamisk og konkurrencedygtig industri. Et system i verdensklasse for forskning, skole- og erhvervsuddannelse, som er i stand til at tilpasse sig krav til fremtidige kompetencer, er en nødvendig reaktion på globaliseringen.

Den bedste metode til at foregribe forandring og undgå dens negative konsekvenser er gennem uddannelse. Kompetenceudvikling er en hjørnesten i en aktiv arbejdsmarkedspolitik, og den skal være til rådighed for alle ansatte, fra ufaglærte til akademisk uddannede kolleger. Det er vigtigt at drive udviklingen af kvalifikationer fra at være ren træning til det aktuelle job til at fremme mobiliteten gennem en individuel ret til uddannelse i henhold til den enkeltes evner.

En mere fleksibel arbejdsstyrke vil føre til en mere konkurrencedygtig industri.

Livslang uddannelse er fortsat en nøgle til europæisk industripolitik. De mest effektive ansatte er de som selv har indflydelse på deres arbejdsforhold og uddannelse så de kan tage hensyn til deres personlige levevilkår.

Kompetenceudvikling og -overførsel er også knyttet til den demografiske udvikling. En proces med overførsel af erfaringer og viden på tværs af generationer må etableres i de enkelte virksomheder.

Vi opfordrer til: