4 marts 2014


Inledning

Forbundene i Nordisk industri støtter fortsat principperne om frihandel. Fri adgang til andre markeder er af afgørende betydning for små åbne økonomier som de nor­diske.

Samtidig fastholder vi også, at frihandel må være fair handel, hvor de grundlæg­gende arbejdstagerrettigheder er respekterede.

Vi byder det velkommen, at der er startet forhandlinger om et Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mellem EU og USA. Vi finder at et sådant partner­skab har potentiale til at skabe vækst på begge sider of Atlanten. TTIP vil lægge grunden for en stor del af processen mod den fremtidige økonomiske verdens­orden. Af den grund er det vigtigt for Europa at være en del af denne proces, men det er lægger også et stort ansvar på os for at sikre, at vore grundlæggende interesser er velrepræsenterede i processen, og at den ikke fører os baglæns i udviklingen mod en bæredygtig økonomi i fremtiden

Åbenhed i processen

Det er klart, at der for øjeblikket er behov for et element af fortrolighed i denne type forhandlinger. Forhandlingerne er imidlertid indtil for nyligt fundet sted alene indenfor rammerne af Kommissionen og Rådet. Selv Europa-Parlamentet har ikke været involveret i denne proces. Øjensynligt var der betydelig indflydelse fra erhvervslivet i forberedelserne af processen, men der har ikke været nogen faglig involvering. Dette er klart uacceptabelt. Det er nødvendigt, at sådanne forhandlinger er åbne for de vigtigste interessenter, som for eksempel arbejdsmarkedets parter, og de bør under alle omstændigheder foregå under demokratisk kontrol.

Vi glæder os over, at Kommissionen nu har oprettet et europæisk rådgivende udvalg. Vi bifalder også beslutningen om at sikre en ordentlig høring om spørgsmålet om investeringsregler i TTIP. En sådan inddragelse af de berørte parter må være en integreret del af den kommende forhandlingsproces.

En lignende åbenhed i processen skal gælde på nationalt plan gennem de respek­tive strukturer, som ikke normalt håndterer sådanne spørgsmål.

Faglige rettigheder

For os er arbejdstagerrettigheder, som de kommer til udtryk gennem ILOs kerne­konventioner, afgørende for enhver form for fair handel. Når det drejer sig om TTIP må dette også gælde, selv om USA endnu ikke har ratificeret alle disse konven­tioner. De grundlæggende arbejdstagerrettigheder må garanteres, og utvetydige mekanismer være etableret inden for aftalen, for at sikre overholdelse af disse kon­ventioner på en måde, der kan forfølges.

Tekniske handelshindringer og standarder

Dette er det område, hvor de største fordele forventes ved en TTIP. Traditionen for hvorledes standarder udvikles varierer betydeligt mellem de to parter, med et bre­dere fokus for europæiske standarder end de hovedsageligt tekniske standarder i USA. Især på området arbejdsmiljø er dette en potentiel udfordring.

Den indledende fase, hvor europæiske og amerikanske standarder anerkendes gensidigt, skal være så kort som muligt for at sikre, at produkter fra USA, produceret med ringere arbejdsmiljømæssige standarder, ikke får en urimelig konkurrencefordel overfor europæiske produkter.

I den næste fase, hvor man forestiller sig nye, fælles standarder, skal disse udvikles i en åben model, som gør det muligt for arbejdsmarkedets parter til at spille en rolle, også i den tekniske proces. Dette kan sikres ved hjælp af eksisterende standard-organisationer, som ISO, CEN eller CENELEC, hvor en sådan involvering er almin­delig praksis.

investeringsgarantier

TTIP forhandlingerne foregår mellem to globale regioner, der begge har et sofisti­keret retssystem, som kan sikre investorernes interesse. På denne baggrund finder vi det unødvendigt at medtage nye bestemmelser og eksterne voldgifts-organer, (f.eks. ICSID), som kan operere på dette område.

Vi understreger behovet for at beskytte rettighederne for de nationale regeringer og EU til at lovgive til gavn for deres folk i form af beskatning, miljø, sociale og beskæf­tigelsesmæssige regler samt folkesundhed

Tjenesteydelser

Vedrørende tjenesteydelser, har der været særlig fokus på de såkaldte "Mode 4 services”, der vedrører servicepersonale ansat i et land, som udfører tjenesteydelser i et andet. På dette område fastholder vi, som vi gør, når det drejer sig om udstatio­nering, at betingelserne for sådanne tjenesteyderes beskæftigelse skal svare mindst til de sammenlignelige grupper i værtslandet efter en kort overgangsperiode.

Når det kommer til finansielle tjenesteydelser, ønsker vi at TTIP påtager sig klare forpligtelser til at styrke re-reguleringen af denne sektor, herunder regler om skattely

Vi går ind for en metode med sektorspecifikke positivlister for åbninger af marke­derne for tjenesteydere

Offentlige indkøb

Regeringernes ret til at udvikle industripolitik må respekteres. Dette inkluderer politik, som involverer indkøb i form af kvalificeret efterspørgsel for at støtte den teknologiske udvikling

Regeringerne skal også bevare retten til at favorisere offentlige leverancer af tjenester, såsom miljø-, vandbehandling og distribution, energi-eller velfærdsydelser, uden frygt for, at en sådan politik kan blive betragtet som en hindring for handel med tjenesteydelser

Hvis der ikke kan opnås en tilfredsstillende løsning, bør offentlige indkøb stå uden for aftalen

Regler om intellektuel ejendomsret

På området for intellektuelle ejendomsrettigheder anerkender vi den eksisterende WTO-aftale om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS). På dette område har de to regioner, som det er tilfældet for investeringer, en eksisterende juridisk ramme, der kan sikre, at legitime interesser i overens­stemmelse med TRIPS- reglerne overholdes.

Vores eget ansvar

Fagforbund på begge sider af Atlanten har et klart ansvar for at udtale sig om deres syn på denne aftale og forsøge at involvere sig aktivt i den politiske proces omkring forhandlingerne.

Vi bør søge at finde fælles fodslag mellem amerikanske og europæiske industri for­bund og stræbe efter at yde det maksimale tryk for at sikre, at vores interesser respekteres.


4 marts 2014

Erklæring om TTIP

Inledning

Forbundene i Nordisk industri støtter fortsat principperne om frihandel. Fri adgang til andre markeder er af afgørende betydning for små åbne økonomier som de nor­diske.

Samtidig fastholder vi også, at frihandel må være fair handel, hvor de grundlæg­gende arbejdstagerrettigheder er respekterede.

Vi byder det velkommen, at der er startet forhandlinger om et Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mellem EU og USA. Vi finder at et sådant partner­skab har potentiale til at skabe vækst på begge sider of Atlanten. TTIP vil lægge grunden for en stor del af processen mod den fremtidige økonomiske verdens­orden. Af den grund er det vigtigt for Europa at være en del af denne proces, men det er lægger også et stort ansvar på os for at sikre, at vore grundlæggende interesser er velrepræsenterede i processen, og at den ikke fører os baglæns i udviklingen mod en bæredygtig økonomi i fremtiden

Åbenhed i processen

Det er klart, at der for øjeblikket er behov for et element af fortrolighed i denne type forhandlinger. Forhandlingerne er imidlertid indtil for nyligt fundet sted alene indenfor rammerne af Kommissionen og Rådet. Selv Europa-Parlamentet har ikke været involveret i denne proces. Øjensynligt var der betydelig indflydelse fra erhvervslivet i forberedelserne af processen, men der har ikke været nogen faglig involvering. Dette er klart uacceptabelt. Det er nødvendigt, at sådanne forhandlinger er åbne for de vigtigste interessenter, som for eksempel arbejdsmarkedets parter, og de bør under alle omstændigheder foregå under demokratisk kontrol.

Vi glæder os over, at Kommissionen nu har oprettet et europæisk rådgivende udvalg. Vi bifalder også beslutningen om at sikre en ordentlig høring om spørgsmålet om investeringsregler i TTIP. En sådan inddragelse af de berørte parter må være en integreret del af den kommende forhandlingsproces.

En lignende åbenhed i processen skal gælde på nationalt plan gennem de respek­tive strukturer, som ikke normalt håndterer sådanne spørgsmål.

Faglige rettigheder

For os er arbejdstagerrettigheder, som de kommer til udtryk gennem ILOs kerne­konventioner, afgørende for enhver form for fair handel. Når det drejer sig om TTIP må dette også gælde, selv om USA endnu ikke har ratificeret alle disse konven­tioner. De grundlæggende arbejdstagerrettigheder må garanteres, og utvetydige mekanismer være etableret inden for aftalen, for at sikre overholdelse af disse kon­ventioner på en måde, der kan forfølges.

Tekniske handelshindringer og standarder

Dette er det område, hvor de største fordele forventes ved en TTIP. Traditionen for hvorledes standarder udvikles varierer betydeligt mellem de to parter, med et bre­dere fokus for europæiske standarder end de hovedsageligt tekniske standarder i USA. Især på området arbejdsmiljø er dette en potentiel udfordring.

Den indledende fase, hvor europæiske og amerikanske standarder anerkendes gensidigt, skal være så kort som muligt for at sikre, at produkter fra USA, produceret med ringere arbejdsmiljømæssige standarder, ikke får en urimelig konkurrencefordel overfor europæiske produkter.

I den næste fase, hvor man forestiller sig nye, fælles standarder, skal disse udvikles i en åben model, som gør det muligt for arbejdsmarkedets parter til at spille en rolle, også i den tekniske proces. Dette kan sikres ved hjælp af eksisterende standard-organisationer, som ISO, CEN eller CENELEC, hvor en sådan involvering er almin­delig praksis.

investeringsgarantier

TTIP forhandlingerne foregår mellem to globale regioner, der begge har et sofisti­keret retssystem, som kan sikre investorernes interesse. På denne baggrund finder vi det unødvendigt at medtage nye bestemmelser og eksterne voldgifts-organer, (f.eks. ICSID), som kan operere på dette område.

Vi understreger behovet for at beskytte rettighederne for de nationale regeringer og EU til at lovgive til gavn for deres folk i form af beskatning, miljø, sociale og beskæf­tigelsesmæssige regler samt folkesundhed

Tjenesteydelser

Vedrørende tjenesteydelser, har der været særlig fokus på de såkaldte "Mode 4 services”, der vedrører servicepersonale ansat i et land, som udfører tjenesteydelser i et andet. På dette område fastholder vi, som vi gør, når det drejer sig om udstatio­nering, at betingelserne for sådanne tjenesteyderes beskæftigelse skal svare mindst til de sammenlignelige grupper i værtslandet efter en kort overgangsperiode.

Når det kommer til finansielle tjenesteydelser, ønsker vi at TTIP påtager sig klare forpligtelser til at styrke re-reguleringen af denne sektor, herunder regler om skattely

Vi går ind for en metode med sektorspecifikke positivlister for åbninger af marke­derne for tjenesteydere

Offentlige indkøb

Regeringernes ret til at udvikle industripolitik må respekteres. Dette inkluderer politik, som involverer indkøb i form af kvalificeret efterspørgsel for at støtte den teknologiske udvikling

Regeringerne skal også bevare retten til at favorisere offentlige leverancer af tjenester, såsom miljø-, vandbehandling og distribution, energi-eller velfærdsydelser, uden frygt for, at en sådan politik kan blive betragtet som en hindring for handel med tjenesteydelser

Hvis der ikke kan opnås en tilfredsstillende løsning, bør offentlige indkøb stå uden for aftalen

Regler om intellektuel ejendomsret

På området for intellektuelle ejendomsrettigheder anerkender vi den eksisterende WTO-aftale om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS). På dette område har de to regioner, som det er tilfældet for investeringer, en eksisterende juridisk ramme, der kan sikre, at legitime interesser i overens­stemmelse med TRIPS- reglerne overholdes.

Vores eget ansvar

Fagforbund på begge sider af Atlanten har et klart ansvar for at udtale sig om deres syn på denne aftale og forsøge at involvere sig aktivt i den politiske proces omkring forhandlingerne.

Vi bør søge at finde fælles fodslag mellem amerikanske og europæiske industri for­bund og stræbe efter at yde det maksimale tryk for at sikre, at vores interesser respekteres.


Go to top