17 Juni 2014

Vid Nordiskt Forum 2013 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utforma ett förslag till policy dokument för INs jämlikhetsarbete. Ett sådant arbete ska inte endast inrikta sig på jämställdhet mellan kvinnor och män, utan också på jämlikhet när det gäller etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder/-funktionsned-sättning, religion samt ålder etc. Vidare ska gruppen utarbeta ett förslag för hur arbetet inom IN ska struktureras.

Arbetsgruppen har bestått av Tina Christensen, CO-industri, Marit Stykket, NITO, Monika Theodorsson, IF Metall, Matti Koskinen, Pro, Rickard Levin, Sveriges Ingenjörer, Berivan Öngörur, Unionen samt Anna-Lena Börgö Etaat från sekretaria-tet.

Bakgrund

Fram tills nu har IN inte haft någon särskild struktur för dessa frågor. När specifika frågor om jämlikhet har kommit upp på agendan har dessa tagits om hand av de kommittéer och nätverk som redan finns inom IN.

I de organ som upprättats speciellt för dessa ändamål inom industriAll Europe och IndustriALL Global har representanter från vissa av de nordiska medlemsförbunden deltagit, och intern koordinering har skett mellan dessa deltagare. Erfarenheten från det arbete som görs i vår europeiska respektive internationella federation har ur nordisk synpunkt inte så ofta varit givande. Entusiastiska och duktiga deltagare, som skickligt arbetar med dessa frågor i sina förbund, förhindras av ett system med få möten (vanligen ett per år) utan mellanliggande kontakter, att kunna uträtta ett effektivt arbete på detta område, inom federationerna.

Inom industriAll Europe har en viss koordinering skett mellan avtalspolitiska kommittén och jämlikhetsgruppen genom att en representant från den sistnämnda har deltagit i avtalspolitiska kommittémöten och i sommarskolor. Det saknas dock en strategi från båda organen hur detta samarbete ska kunna förbättras för att ge ett större mervärde.

Vidare slås man av att det arbete som ändå sker i mycket stor utsträckning är inriktat på att förbättra jämlikheten på grundval av kön, och bara i mycket ringa omfattning inriktar sig på andra grupper som behandlas på ett otillfredsställande sätt på arbetsmarknaden.

Ett av de vanligaste kraven för att uppnå jämlikhet i organisationer är att kräva proportionalitet när det gäller fördelning av platser i rådgivande och styrande organ. Sådan proportionalitet ska självfallet också eftersträvas i fackliga organisationer, inte minst i våra federationer. Man kan dock inte bortse från att detta är svårare att genomföra i organisationer som rekryterar personer från ledningen av sina medlemsförbund till sina högsta beslutande organ. Man kanske kan spetsa till det så långt att man säger att finns det inte jämlikhet i medlemsförbunden så blir det inte heller jämlikhet i detta hänseende i den organisation som finns på en övergripande nivå. Det är därför minst lika viktigt att medlemsförbunden arbetar aktivt med jämlikhetsfrågor för att på så sätt kunna utgöra en bas för jämlikhetssträvande även på europeisk och global nivå. Att det inte går att få proportionalitet i vissa organ betyder ändå inte att organisationen inte kan arbeta på ett jämlikt sätt, och med resultat som främjar jämlikheten för de anställda som finns ute på arbetsmarknaden. I detta arbete har de nordiska länderna, som kommit längre än många andra i arbetet med jämlikhet, ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel.

Mål för jämlikhetsarbetet

 • Förbättrad integration på arbetsmarknaden och effektivt motstånd mot diskriminering

 • Bättre kulturell förståelse

 • Respekt för värdet av mångfald, och erkännande av detta som en stor resurs

 • Största möjliga representativitet i olika rådgivande och beslutande organ

 • Mindre könsuppdelad arbetsmarknad

 • Lika lön för lika eller likvärdigt arbete, och motverkande av osakliga löneskillnader

 • Anpassning av arbetsplats och kompetensutveckling så att fler kan stanna i arbete

 • En god balans mellan arbetsliv och privatliv

Jämlikhetspolicy och struktur

Huvudmålet för all facklig verksamhet är att skapa bättre villkor för medlemmarna. I detta arbete utgör solidariteten mellan olika grupper på arbetsmarknaden en av hörnstenarna. För att uppnå solidaritet krävs inte minst att det finns jämlikhet och ickediskriminering. IN arbetar för att skapa jämlika villkor, likabehandling och likvärdighet mellan människor, oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder/funktionsnedsättning, religion och ålder, samt motverka varje form av diskriminering.

 • IN ska vara en föregångsorganisation på jämlikhetsområdet, och detta ska genomsyra allt arbete inom organisationen.

 • Jämlikhetsperspektivet ska beaktas i alla frågor som diskuteras i INs kommittéer, nätverk och arbetsgrupper.

 • Detsamma ska vara fallet i det arbete som IN utför i europeiska och internationella fackliga organisationer.

 • Jämlikhetsperspektivet ska i detta avseende vara en naturlig del av INs handlingsprogram.

 • I rapporterna från INs kommittéer, nätverk och arbetsgrupper ska jämlikhetsperspektivet ingå.

 • Ett virtuellt nätverk med representanter för INs medlemsförbund ska upprättas för att diskutera och genom koordination kunna ge stöd för det arbete som utförs i olika organ i IN och i våra federationer. Nätverket arbetar via mail och INs hemsida.

 

Go to top