Företagspolitik - Handlingsprogram

INs företagspolitiska verksamhet har som mål att främja det nordiska inflytandet i företagspolitiska frågor genom att granska de företagspolitiska frågorna inom industrisektorn som en helhet. IN stärker medlemsförbundens samarbete i frågor som berör de europeiska företagsråden (EWC), Europabolagen (SE) och andra företagsformer. Ett effektivt politiskt påverkansarbete bygger på en stark nordisk koordination inom industriAll Europe.

INs företagspolitiska kommitté (IN-CPC) följer och behandlar valda prioriterade områden samt aktuella nordiska och europeiska företagspolitiska frågor. Kommittén bereder INs företagspolitiska initiativ och ställningstaganden. Frågor som rör specifika företag behandlas både i möten och mellan medlemmar i deras dagliga arbete. Kommittén drar nytta av sina medlemmars expertis genom att vid behov bilda arbetsgrupper för att behandla viktiga sakfrågor. De förmöten som ordnas före industriAll Europes företagspolitiska kommittés möten förstärker de nordiska förbundens politiska samordning.

Företagspolitiska frågor i EU

EUs företagspolitiska initiativ skapar grunden för periodens EU-politiska prioriteringar. IN-CPC följer situationen och är vid behov redo att utveckla ståndpunkter och förslag till praktiska åtgärder. I EU-frågor är samarbetet med EFS och iAE sekretariatens experter av särskild betydelse. Eftersom företagen ofta verkar inom flera sektorer måste man från fall till fall överväga att samarbeta med
andra europeiska federationer.

IN-CPC följer de europeiska företagsformernas utveckling och arbetar för att garantera en arbetstagarrepresentation iföretagens ledning.

Den nordiska modellen och samarbetsförfarandet, information och konsultation i praktiken

Den EU-baserade lagstiftningen säkerställer arbetstagarnas rätt till information och konsultation, i huvudsak genom de europeiska företagsråden (EWC). Utöver information och samråd i de nordiska länderna finns det rätt för medbestämmande, inklusive representation i styrelsen. I många företag har det dock visat sig vara en utmaning att agera i enlighet med dessa rättigheter. Rättigheterna är allt viktigare i en tid då strukturomvandlingar och nedläggningar är vanliga. Trots detta finns det företag som har beslutat att negligera dessa rättigheter.

IN-CPC kommer även att följa utvecklingen av de nordiska företagens samhällsansvar (CSR) samt förstärka medvetandet om arbetstagarnas deltagande och om de globala ramavtalen (GFA) som en del av CSR-arbetet.

Avtal på olika nivåer och olika områden kan vara i konflikt med varandra. Det gäller att beakta, att de europeiska ramavtalen (EFA) i mångt och mycket kan avvika från den nordiska modellen. I allmänhet har man i Norden betonat nationella avtal istället för företagsvisa avtal.

Företagspolitiska frågor i industriAll Europe

IN fortsätter att arbeta aktivt och framåtriktat i industriAll Europes företagspolitiska
Kommitté (CPC) och arbetsutskott (SWP).

industriAll Europe måste koncentrera sig på en övergripande företagspolitik och inte enbart på EWC-frågor. I EWC-frågor bör man även betona det praktiska EWC-arbetet och inte enbart avtalet. Vid sidan om information och konsultation finns det anledning att även fästa uppmärksamhet på konkreta resultat och på om de anställda har konkreta möjligheter att påverka företagsledningens beslutsfattnings-processer.

Beroende på diskussionerna i iAE Think Tank om omorganisation av iAEs struktur, kommer vi att se några förändringar i verksamheten som drivs av iAE. Detta kommer sannolikt också att påverka företagspolitiska kommittén. Vårt mål är att
förändringarna ska göra arbetet ännu effektivare.

Det är viktigt att skapa gemensamma och fungerande företagspolitiska ståndpunkter och sätt att arbeta mot företag. IN-CPC arbetar på att etablera närmare kontakt med
fackförbund från nyckelländer.

EWC-direktivets praktiska nytta

Kommittén fortsätter att följa både utvecklingen och hur lagstiftningen påverkar både gamla och nya EWC-avtal. iAEs EWC-politik är ett viktigt arbetsredskap när man utnyttjar den nya lagstiftningen både på nordisk och på europeisk nivå. Inom nätverket bereder och koordinerar man de nordiska ställningstagandena i dessa frågor och diskuterar konkreta företagsexempel.

En av de viktigaste förbättringarna i direktivet är de förstärkta formuleringarna om information, konsultation och deltagande. I teorin borde detta ha fört de europeiska standarderna närmare de nordiska och gett de europeiska företagsråden information på samma nivå som de nationella organen får.

Under våren 2015 har kommissionen inlett det andra samrådet med arbetsmarknadens parter om den möjliga konsolideringen av direktiven om kollektiva uppsägningar, överlåtelse av företag och en allmän ram för information och konsultation med arbetstagare. EFS har gett sitt svar och är även öppen för förhandlingar med Business Europe i denna process. Denna process kommer att vara ett fält av aktiviteter även i de nordiska och iAEs företagspolitiska kommittéer. Kommissionen kommer sannolikt också under tidsramen för arbetsprogrammet starta en process över effekterna och genomförandet av den omarbetade EWC-direktivet från 2009. Detta kommer förmodligen att behöva en hel del uppmärksamhet även från IN-CPC.

En fråga som förbättrades med direktivet var de förbättrade rättigheterna till utbildning av EWC-ledamöter. När IN-CPC tittar på företagsfall är dessa rättigheter av särskilt intresse.

EWC-utbildningar

IN har haft utbildningar för EWC-koordinatörer med olika teman kopplade till EWC-arbetet. Kommittén anser att denna typ av utbildningar eller konferenser också bör hållas under den kommande perioden, med tanken att erbjuda högkvalitativ utbildning till EWC-koordinatörer i de nordiska fackförbunden och en möjlighet att utbyta erfarenheter.

Go to top