Arbetsmiljöpolitisk handlingsprogram

Arbetsmiljöpolitiska nätverkets mål är att samla medlemsförbundens gemensamma arbetsmiljöpolitiska intressen, effektivisera genomförandet av dem och förstärka INs inflytande i hela Europa, liksom även i Norden. Eftersom en betydande del av de normer som påverkar arbetsmiljön bereds på EU-nivån så är det viktigt att påverka kommissionen, parlamentet och rådet. Påverkan sker inom ramarna för INs normala beslutsfattningsordning, i vilket arbetsmiljöpolitiska nätverket fungerar som bered-nings- och expertorgan i arbetsmiljöfrågor.

IN kan vid behov, med stöd av sina medlemsförbund, självständigt och direkt påverka EU samt de nordiska lagstiftningsorganen och myndigheterna. I första hand är syftet dock, att rikta verksamheten så, att vi kan samarbeta med industriAll Europe. Det bästa sättet att främja viktiga mål för löntagarna är att samla alla industrifack i hela Europa i en gemensam front.

Förbättring av fackens inflytande i arbetsmiljöfrågor

Industrins löntagare måste ha en effektiv kanal för påverkan av arbetsmiljöfrågor i Europa. industriAll Europe är i nyckelpositionen. En struktur och ett sätt att arbeta måste skapas i organisationen för att påverka proaktivt, kompetent och effektivt så att medlemsförbunden är aktivt involverade i verksamheten.

Den centrala fackliga påverkaren i arbetshälsa och -säkerhet i Europa är EFS eftersom det har den officiella ståndpunkten som arbetstagarrepresentant i EUs trepartsorgan. Därför utvecklas dialogen och samarbetet med EFS och ETUI. Arbetsmiljöpolitiska påverkandet kommer också att genomföras genom dessa organisationer.

Politiska påverksansfrågor

EU-kommissionens meddelande om EUs arbetsmiljöstrategi:

 • Nätverket kommer att utarbeta ett förslag om genomförande och utveckling
 • Nätverket samarbetar med industriAll Europe och EFS.

Ändring av EUs cancerdirektiv på basis av ramdirektivet för arbetsmiljö

 • Nätverket följer beredningen av cancerdirektivet och påverkar på sätt som är nödvändigt. Målet är att utvidga direktivets tillämpningsområde så att det även täcker ämnen som hotar den reproduktiva hälsan. Målet är även att fler nya ämnen skall få bindande gränsvärden.

REFIT

 • Nätverket kommer att övervaka EUs REFIT-politik och syftar till att påverka så att arbetshälsa och –normer inte försvagas utan i stället utvecklas ystterligare.

TTIP

 • Nätverket kommer att övervaka TTIP-förhandlingarna och sträver efter att påverka i arbetshälsa och -säkerhetsfrågor.

ISO 45001 arbetsmiljöledningssystemstandard

 • Nätverket kommer att övervaka förberedelserna av standarden och påverka den.
 • Om standarden blir godkänd, kommer åtgärder för information och utbildning i frågan planeras separat.

Nanoteknologi och nanomaterial

 • Nätverket följer den utveckling som sker inom nanoteknologin och den därtill hörande normutvecklingen. I synnerhet vill vi säkerställa att man i alla situationer beaktar arbetsmiljön.

Arbetstid och arbetshälsa

 • Nätverket kommer att samla in och utbyta information om arbetstidsutvecklingen i de nordiska länderna och kunskapen om hälsoeffekter för arbetarna.

Arbetsmiljösamarbetsmetoder i Norden

 • Nätverket kommer att förbereda en kort jämförande studie av arbetstagarinflytande, samråds- och samarbetsmetoder i arbetsmiljöfrågor i de nordiska länderna.

EUs kemikalielagstiftning

 • Nätverket följer utvecklingen och verkställandet av EUs kemikalielagstiftning (REACH, CLP osv.) och påverkar dem vid behov.

Nätverket skall utse bland sina medlemmar en ansvarig person för varje påverkansfråga för att rapportera om situationen och vid behov, för att starta påverkansprocessen mellan mötena.

Sociala dialoger

Den sociala dialogen mellan industriAll Europe och de europeiska arbetsgivarorganisationerna är ett viktigt forum för att driva arbetsmiljöfrågorna framåt. Därför syftar arbetsmiljöpolitiska nätverket till att få arbetshälsa och -säkerhet och välbefinnande på jobbet i dagordningen för alla sektorers sociala dialoger. Sociala dialoger övervakas och, i förekommande fall, påverkas vid arbetsmiljöfrågor.

Go to top