Europa och världen - handlingsprogram

Samordningsgruppen vil fortsætte med at udvikle INs synspunkter til styrelsen, præsidiet og generalsekretæren på linje med hvad der blev besluttet på Nordisk Forum I 2013. Samordningsgruppen vil også arbejde med de områder, som ikke er omfattet af andre IN netværk. Hvor der er overlapning mellem netværkene, løses dette ved informationsudveksling eller som i tilfældet med TTIP med oprettelse af en særlig arbejdsgruppe.

Det er samordningsgruppens ansvar er at sikre overordnede strategier for de styrende organer på europæisk og globalt niveau ligesom gruppen er involveret i forberedelsen af INs styrelsesmøder og Nordisk Forum.

Europa

IndustriAll, Europe

Arbejdet med IAE vil fortsat være et centralt spørgsmål for samordningsgruppen i den næste periode. Først og fremmest vil fokusere på forberedelserne til kongressen i Madrid i 2016. Her er der en række udfordringer som skal håndteres. Strukturerne og det daglige arbejde i organisationen vil være under revision efter de første 4 år af sin eksistens. Vi skal beslutte politik for den kommende tid, og der skal vælges en ny ledelse-. INs arbejde på dette område bygger på de politiske retningslinjer fastsat af Nordisk ExCom i juni 2014.

Udover arbejdet med kongressen vil en række politikområder komme op i den politiske proces i IAE. Disse omfatter handelspolitik, klimapolitik, og andre politikker, hvoraf nogle også behandles af andre af IN udvalg, og der vil være en fælles indsats, når de kommer på dagsordenen.

Et område, der dækker mange af INs arbejdsområder, og som kan have en specifik virkning på forpligtelser for virksomhederne, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, og udviklingen af EU fra et socialt og demokratisk perspektiv er REFIT og bedre regler. Fra et overordnet perspektiv det være en konkret opgave for samordningsgruppen at være aktiv, følge og reagere på udviklingen.

Efter kongressen vil samordningsgruppen aktivt arbejde på håndhævelse og implementering af organisation og struktur besluttet af kongressen. En vigtig opgave er også at skabe gode og tætte forbindelser med det nye sekretariat.

EUs-udvikling

Samordningsgruppen vil nøje følge den generelle udvikling i EU og udarbejde generelle strategier for fagforeningsindflydelse på europæisk plan. Dette omfatter løbende forbindelser med Europa-Parlamentet medlemmer fra de nordiske lande samt at holde et vågent øje med de overordnede politiske initiativer.

Samordningsgruppen vil tage længere perspektiv Europe 2030 vision op og fortsætte debatten fra Nordisk Forum.

Globalt

Industrial Global

Som med IAE, er arbejdet med den fortsatte udvikling af vores globale organisation  en prioriteret opgave for samordningsgruppen.

Kongressen i Brasilien i 2016 vil etablere et handlingsprogram baseret på de principper, som er blevet udviklet i den første periode af organisationens liv. Der vil også ske en revision af vedtægterne, og valg af en ny ledelse, herunder en ny generalsekretær.

IN vil være en del af denne proces, og samordningsgruppen vil løbende være basis for dette arbejde. Også på globalt plan, bygger dette arbejde på de politiske retningslinjer fastsat af Nordisk ExCom i juni 2014.

Efter kongressen vil samordningsgruppen aktivt arbejde på håndhævelse og implementering af den organisation og struktur som er besluttet af kongressen. En vigtig opgave er også at skabe gode og tætte forbindelser med det nye sekretariat.

Andet

Handelsaftaler

Internationale handelsaftaler er ikke noget nyt, men med de igangværende forhandlinger og processer vedrørende bilaterale handelsaftaler over hele verden (f.eks TTIP, TPPA, CETA) er handelsaftaler blevet sat i søgelyset. Samordningsgruppen vil et overordnet niveau, følge udviklingen af bilaterale handelsaftaler og især når det drejer sig om deres indvirkning på demokrati, fagforeningsrettigheder og arbejdsvilkår.

Multinationale selskaber og respekt for faglige rettigheder

Arbejdet med multinationale selskaber på globalt plan og især de globale rammeaftaler er vigtigt og vil blive videreført. For samordningsgruppen vedrører det den generelle strategi for GFAs og specifikt afklaring og fortolkning af Industriall, Globals retningslinjer for GFAs. Gruppen vil også fortsætte med at vurdere, hvorledes andre værktøjer, som OECD-retningslinjer, ILOs treparts erklæring om principper for multinationale virksomheder, virksomheders adfærdskodeks etc. kan bruges i arbejdet for at styrke fagforeningsrettigheder. Disse er udfordret både af virksomheder og regeringer. IN vil forblive årvågne overfor krænkelser af faglige rettigheder både globalt og i vores tættere geografiske område

Hudviklingspolitik og projekter

Alle nordiske lande er involveret i faglige udviklingsprojekter.

Samordningsgruppen bør tage initiativ til at udvikle en fælles nordisk politik som sikrer, at udviklingsprojekter bliver et strategisk redskab til at opnå strategiske faglige mål såsom gennemførelse af grundlæggende faglige rettigheder og opbygning af faglige organisationer og etablering af ordnede arbejdsmarkedsforhold.

Samordningsgruppen vil som før bidrage til debat og information. Denne indsats med henblik på at undgå overlapning.

Baltisk koordinering

Et vigtigt element i vores arbejde er koordineringen med de baltiske lande, især i forhold til den Nordisk Baltiske region i IAE. Dette arbejde er forankret i samordningsgruppen. Vi vil i den forbindelse fortsat have et møde i samordningsgruppen om året i det baltiske område.

Samordningsgruppen vil også følge udviklingen i det baltiske organiseringsakademi.

Strategiske kontakter

Et vigtigt redskab til at sikre den nordiske indflydelse er en alle internationale niveauer er medlemsorganisationers og INs bilaterale kontakter med faglige kolleger  i og uden for Europa. Disse kontakter er sket på forskellige niveauer fra en meget uformel måde til formelle møder på højt plan.

De formelle møder på højt niveau som har været gennemført i de seneste år har vist sig at være meget vellykkede og de bør udvikles i fremtiden. Samtidig må de mere uformelle kontakter, der gennemføres af medlemsorganisationer og samordningsgruppen fortsættes. De er et vigtigt værktøj for udveksling af informationer og erfaringer for at skabe en bedre forståelse for hvad der foregår i andre lande og andre dele af verden.

Samordningsgruppen vil udvikle sit interne arbejde, så vi kan drage fordel af medlemsorganisationernes bilaterale kontakter og arbejde.

Go to top