Stadgar godkända av IN:s konstituerande möte 15.12.2005 i Sigtuna

- Reviderade av IN:s Forum 12.06.2009 i Stavanger
- Reviderade av IN:s Forum 01.07.2011 i Jørlunde

Stadgar för Industrianställda i Norden (IN)

1. Namn och säte

Organisationens namn är Industrianställda i Norden (IN). Organisationen har sitt säte i Stockholm.

2. Ändamål och uppgifter

IN är en nordisk organisation vars uppgift är
• att tillvarata och driva de industrianställdas intressen i ett gränsöverskridande perspektiv i enlighet med de uppdrag medlemsförbunden gemensamt beslutar om;
• att sträva till ett gemensamt nordiskt uppträdande i det europeiska och internationella arbetet, samt
• att upprätthålla och främja det solidariska samarbetet mellan medlemsförbunden.

3. Medlemskap

Ansökningar från fackförbund inom industrin i Norden om medlemskap skall behandlas av det Nordiska Forumet.

Medlemsförbunden rekommenderas vara medlemmar i sina respektive europeiska och internationella fackliga organisationer.

Medlemsorganisation har rätt att utträda efter att skriftligen ha begärt det. Utträdet träder i kraft vid slutet av ett kalenderår. Medlemsförbundet måste fullfölja de förpliktelser som medlemskapet innebär fram till detta datum.

Nordiskt Forum kan med 2/3 majoritet besluta om uteslutning av en medlemsorganisation som bryter eller agerar i strid med IN:s stadgar, agerar på ett sätt som skadar IN:s intressen, eller försummar betalning av medlemsavgift.

4. Nordiskt Forum

Nordiskt Forum är organisationens högsta beslutande organ.

Forumet sammanträder vartannat år. Kallelse till Forumet sänds skriftligt till medlemsförbunden senast tre månader före Forumet. Om styrelsen så beslutar eller 2/3 majoritet av medlemsförbunden så kräver, skall ett extraordinarie Forum sammankallas med minst en månads varsel.

Följande punkter skall ingå i dagordningen för ett ordinarie Nordiskt Forum:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Handlingsprogram
 • Medlemsavgift
 • Val av ordförande och minst två viceordförande
 • Val av styrelse
 • Val av kassör
 • Val av tre revisorer
 • Val av valberedning. Valberedningen består av en person från varje nordiskt land.

När val av generalsekreterare ska göras skall även denna punkt finnas med på dagordningen för Forumet.

I besluten bör Forumet eftersträva enhällighet. Där så inte kan ske, fattas beslut med enkel majoritet om inte något annat uttryckligen stadgats.

Rösträtten är relaterad till det antal personmedlemmar som medlemsförbundet under föregående år betalat stadgeenlig medlemsavgift för, så att medlemsförbundet erhåller en röst för varje påbörjat 50 000-tal personmedlemmar.


Medlemsavgifterna ska betalas före utgången av första kvartalet.

Varje medlemsförbund har rätt att utse det antal representanter till Forumet som motsvarar förbundets antal röster. Därutöver har förbunden rätt att skicka observatörer.

Styrelsemedlemmar har inte rösträtt i beslut avseende verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och ansvarsfrihet.

Vid Forumet förs beslutsprotokoll.

5. Styrelse

Mellan de Nordiska Forumen fungerar styrelsen som det högsta beslutande organet och fattar politiska beslut inklusive riktlinjer för verksamheten, godkänner budget, övervakar den ekonomiska förvaltningen samt fastställer generalsekreterarens anställningsvillkor. Styrelsen har rätt att, om den så anser nödvändigt, under det år då ett Nordiskt Forum inte äger rum fastslå en förändrad medlemsavgift för det därpå följande kalenderåret.

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. På initiativ av ordföranden, generalsekreteraren eller en majoritet av styrelsens medlemmar ska extraordinarie styrelsemöte sammankallas.

Styrelsen består av en, av Nordiskt Forum vald, representant från varje medlemsförbund, som nominerats av respektive förbund. För medlemsförbund med över 200 000 personmedlemmar väljes två representanter. Om en styrelsemedlem avgår från sitt uppdrag i förtid kan styrelsen besluta att välja en ny styrelseledamot som representant från medlemsförbundet. För att komma i fråga för detta uppdrag skall personen nominerats av detta förbund. Om styrelsemedlem är förhindrad att delta i ett styrelsemöte kan ersättare utses av förbundet i fråga. Generalsekreteraren och kassören ingår därutöver i styrelsen.

Antalet röster bestäms enligt samma fördelningsordning som vid Forumet. Rösträtten för ett förbunds samtliga röster utövas av den eller de personer som representerar förbundet.

I besluten bör styrelsen eftersträva enhällighet. Där så inte kan ske, fattas beslut med enkel majoritet.

Styrelsen tillsätter behövliga hjälporgan och arbetsgrupper.

6. Generalsekreterare och övrig personal

Generalsekreterare väljes för en period på fyra år.

Generalsekreteraren ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer som Forumet och styrelsen har beslutat.

Styrelsen beslutar om anställning av ombudsmän efter förslag av generalsekreteraren. Generalsekreteraren beslutar om anställning av övrig personal inom ramen för av styrelsen godkänd bemanningsplan.

7. Stadgeändringar

Nordiskt Forum kan ändra dessa stadgar med 2/3 majoritet.

8. Upplösning

Nordiskt Forum kan med 2/3 majoritet besluta att upplösa organisationen. Eventuellt kvarstående medel återbetalas till medlemsförbunden i förhållande till det antal personmedlemmar förbundet, under det år beslutet om upplösning tas, har betalat stadgeenlig medlemsavgift för.

Go to top