Företagspolitik

Företagspolitik är ett av de sju områden som IN arbetar aktivt med.

I handlingsprogrammet anges riktlinjerna för arbetet, medan nätverket för företagspolitik är det forum där IN:s medlemsförbund tillsammans arbetar för att uppnå de fastlagda målen i handlingsprogrammet. Nätverket har också en viktig roll som stöd för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion i aktuella frågor.

Inriktning

IN:s arbete inom det företagspolitiska området utgår från det handlingsprogram som Nordiskt Forum antagit. IN ska arbeta med bland annat följande frågor:

- Företagspolitisk samordning
- Ägarstruktur och kapital
- EWC-utbildningar

Läs mer i handlingsporgrammet, avsnittet Företagspolitik

Go to top