1 juli 2011

Utvecklingen och utnyttjandet av nanoteknologi och nanomaterial växer med tilltagande hastighet i världen. Nanoteknologi och nanomaterial utnyttjas redan på mångahanda användningsområden: konsumtionsprodukter, läkemedel och kosmetik, ytbehandlingar och i olika industriella tillämpningar. Nanoteknologierna öppnar en helt ny värld av teknologiska lösningar, med vilka man sannolikt kan uppnå flera fördelar både för miljön och för mänskligheten. Det handlar om en växande affärsverksamhet, som kan skapa många nya arbetsplatser.

Som motvikt till fördelarna finns nackdelen att mycket med nanoteknologin och nanomaterialen är okänt. De kan uppträda helt annorlunda än normala ämnen i miljön eller i mäniskans organ på grund av sina egenskaper eller exceptionella konsistens. I dagens läge känner man inte dessa verkningar tillräckligt. Det finns emellertid redan antydningar om allvarliga hälsorisker i samband med vissa nanomaterial.

IN:s uppfattning är, att man inte reagerar tillräckligt kraftfullt på dessa risker, varken på nationell, nordisk eller europeisk nivå. Forskningen inom nanoteknologin koncentrerar sig fortfarande främst på grundforskning och produktifiering av de lösningar man utvecklar. Forskning som berör hälsa och säkerhet är i en sekundär och obetydlig position. Denna forskningsinformation borde vara mer omfattande och i allmänt bruk. De giltiga internationella och nationella normerna är bristfälliga, och därför kan man inte definiera och övervaka en säker verksamhet och användning.

IN vill att de nordiska länderna ensamt eller tillsammans tar fasta på de möjligheter som nanoteknologin erbjuder genom att satsa på grundforskningen, produktutvecklingen men också genom att fungera som föregångare i forskning om säkerhet och hälsoverkningar. IN:s åsikt är att om det inte finns tillräcklig information om det använda nanomaterialets hälso- och miljörisker, borde dess användning vara mycket strikt begränsad och kontrollerad.

Norden är känt runtom i världen för sin konkurrenskraft och höga industrialiseringsgrad samt för sin goda hälso- och säkerhetskultur. Detta rykte bör behållas också då det gäller nanoteknologin. Norden bör fungera aktivt och föredömligt i sitt samarbete, så att normerna och kontrollen kan utvecklas i synnerhet nationellt och på Europeiska Unionens nivå. Säkerheten är en hörnsten för en konkurrenskraftig, framgångsrik och säker industrigren.  

IN stöder ställningstagandet ”ETUC 2nd resolution on nanotecnologies and nanomaterials”, som den Europas fackliga samorganisation (eng. European Trade Union Confederation ETUC) antagit på sitt styrelsemöte 1-2.12.2010. Ställningstagandet finns som bilaga.

IN framställer följande konkreta förslag:

På nationell nivå bör man

 • upprätta ett register över företag som framställer nanomaterial

 • upprätta ett register över de som blir utsatta för nanomaterial i sitt arbete vilket är fallet till exempel med arbetare utsatta för karcinogen    

 • i företagen förverkliga den förebyggande principen (precautionary principle) för användningen av nanomaterial. Exponeringen bör alltså bli så liten som möjligt

 • inom de för arbetarskyddet ansvariga myndigheterna koordinera lagberedningen i Europeiska Unionen för att nå högsta möjliga nivå på hälsoskyddet inom EU-området  

 • från myndigheternas håll förverkliga riktad övervakning av företag som producerar eller använder nanomaterial

 • från statens och olika samhälleliga finansieringsinstitutioners håll stödja med finansiering forsknings- och utvecklingsarbete som sker i företag, forskningsanstalter och universitet för hälsoverkningars grundforskning, och samtidigt främja både nanoteknologiernas och nanomaterialens utnyttjande samt säker användning  

 • upprätta ett nationellt program som berör nanoteknologier  

 • baserad på ovan nämnd forskning, på trepartsbas, göra en behövlig effektiv normering för användandet av nanomaterial för att garantera arbetssäkerheten  

På nordisk nivå bör man

 • effektivare utnyttja Nordiska Ministerrådet och dess underorgan för att utveckla nanoteknologier och nanomaterial och för att forska i hälsoverkningar  

 • mellan nordiska myndigheter idka samarbete för att utveckla normeringen och kontrollen samt sprida effektivt goda tillvägagångssätt

 • inom de för arbetarskyddet ansvariga nordiska myndigheterna koordinera lagberedningen i Europeiska Unionen för att nå högsta möjliga nivå på hälsoskyddet inom EU-området  

På Europeiska Unionens nivå bör man  

 • påskynda lagberedningen rörande säkerheten i utnyttjandet av nanoteknologier och nanomaterial

 • idka samarbete mellan myndigheterna i EU-länderna för att effektivera lagstiftningen och kontrollen så att hälso- och miljöriskerna är så små som möjligt i alla medlemsländer

 • påskynda och utveckla EU:s politik gällande nanoteknologier och fästa mera uppmärksamhet på hälso- och miljöfrågor  

 • idka samarbete mellan europeiska arbetsmarknadens och näringslivets organisationer för att främja säkerheten inom nanoteknologier genom att exempelvis bifoga detta ärende till den officiella socialdialogen  


Go to top