20 marts 2012,

Sendt med brev til Kommisær Laszlo Andor

Europeiska Unionens och dess medlemsstaters framgång baserar sig på en konkurrenskraftig industri. Den centrala basen för denna konkurrenskraft är en kunnig, motiverad och arbetsför personal.

Ett konkurrenskraftigt Europa satsar på sina arbetstagare genom att målmedvetet och systematiskt utveckla arbetsmiljön och arbetshälsan på företags-, nationell och europeisk nivå. Europa bör därför ha en enhetlig politik såväl beträffande industrin som arbetskraften. Kommissionens meddelande 2007-2012 om en arbetshälso- och arbetsmiljöstrategi har utgjort en del av denna politik. Detta har väglett Europeiska Unionens medlemsländer till en enhetlig målsättning.

Under de senaste åren har det pågått en livlig debatt om den börda arbetsmiljöstadgandena förorsakar företagen. Målsättningen att minska den administrativa bördan för till exempel små och medelstora företag får inte innebära en ojämlik arbetsmiljö beroende på företagets storlek. I själva verket är lagstiftningen och administrationen angående befrämjandet av arbetsmiljö och arbetshälsa redan nu tillräckligt flexibel så att en konkurrenskraftig företagsverksamhet i Europa är möjlig. Normeringen angående arbetshälsa och arbetsmiljö medger, att åtgärderna för att bedöma och behärska riskerna dimensioneras enligt företagets storlek och riskernas natur. Även ett litet företag har nytta av en aktiv riskidentifikation. Att ta hand om arbetshälsan och arbetsmiljön är en del av att leda en framgångsrik affärsverksamhet.

Industrianställda i Norden (IN) kräver av Europeiska Unionen, att arbetsmiljön och arbetshälsan beaktas som en del av en framgångsrik affärsverksamhet. Industrianställda i Norden (IN) är bekymrad över att beredningen av det nya meddelandet om arbetsmiljöstrategin dröjer. IN appellerar starkt till EU- kommissionen för att interaktivt igångsätta beredningen av en ny strategi för 2013-2020. Det föreligger ett stort behov av att förnya strategin, emedan det gäller ett centralt instrument beträffande arbetshälsa och arbetsmiljö på EU-nivå. I detta sammanhang måste vi också avvisa de tankar som finns rörande att reducera arbetsmiljöstandarder i samband med initiativ för att minska de administrativa bördorna för små och medelstora företag. Vi önskar en god arbetsmiljö för alla.

Industrianställda i Norden (IN) förenar sig med Europeiska Fackliga Samorganisationens (EFS) (på engelska European Trade Union Confederation, ETUC) ställningstagande ”Perspectives for a new European Health and Safety Strategy (2013-2020)”.

Go to top