Den 7 oktober 2014

Industrianställda i Norden ställer sig kraftfullt bakom kraven på tryggt arbete och rättvisa för alla arbetstagare.

Arbetsmarknaden präglas mer och mer av social dumping. Skalan av social dumping löper från företag som konsekvent använder sig av något lägre löner än de lägsta möjliga lönenivåerna enligt kollektivavtal, till företag som betalar mycket lägre lön än vad avtalen anger. Särskilt är detta mer regel än undantag för de utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i ett annat land. Villkoren för många av dessa kollegor, när det rör sig om lön och andra anställningsrättigheter, är ofta långt under normen på våra arbetsmarknader.

En öppen arbetsmarknad är positivt, och den arbetskraft som kommer hit är välkommen, men deras villkor ska vara desamma som för dem som stadigvarande arbetar här. Om detta inte är fallet så påverkas samtligas villkor negativt, och social dumping blir ett faktum. I detta sammanhang ska också uppmärksammas den svåra situationen på den svarta arbetsmarknaden där hårt arbetande människor är utlämnade åt dem som vill profitera på arbetskraft som inte har någon trygghet som skyddar dem från att bli utnyttjade.

Men trygghet i arbetet handlar också om anställningsformer som ger trygghet i arbets- och privatliv. Många korta visstidsanställningar, vikariat, provanställningar etc som följer på varandra är förödande för möjligheten att bygga upp ett privatliv som ger möjlighet till ekonomisk och social välfärd.

I Norden värnar vi de existerande avtalsmodellerna som förhandlats fram av självständiga parter på arbetsmarknaden. Genom våra förhandlingssystem och kraftfullt fackligt arbete på arbetsplatserna bekämpar vi social dumping, och försämringar för våra medlemmar. De nordiska modellerna är goda verktyg.

Huvudmålet för all facklig verksamhet är att skapa bättre villkor för medlemmarna. I detta arbete utgör solidariteten mellan olika grupper på arbetsmarknaden en av hörnstenarna. En viktig grundsten för denna solidaritet är jämlikhet och ickediskriminering. Vi arbetar för att skapa jämlika villkor, likabehandling och likvärdighet mellan människor samt motverka varje form av diskriminering.

Vi uppmanar arbetsgivare överallt i Norden att erkänna sitt ansvar för vår nordiska modell och upphöra med att kringgå avtalade regler genom anställningar som bara tjänar till att pressa ned villkoren för alla.

Social dumping och otrygga anställningsformer har ingen plats i de nordiska länderna, eller någon annanstans.

Go to top