25 oktober 2016

For et stærkere socialt Europa

Storbritanniens beslutning om at forlade EU er en udfordring for os alle. Den britiske afstemning afspejler den skuffelse, mangel på indflydelse og manglende tillid, som også findes i andre dele af Europa. Afstemningens resultat er et slag i ansigtet til den eksisterende europæiske konstruktion og det bekræfter, at den sociale dimension i Europa ikke omfatter alle. Et stærkere socialt Europa er en nøglereaktion på dette.

Det indre marked er fortsat en grundlæggende motor for vækst og beskæftigelse. De fire grundlæggende europæiske friheder er på grundlaget for det europæiske samarbejde, og de skal fortsat være det. Markedsadgang for Storbritannien til EU må bygges på retfærdighed og etableres på fælles spilleregler. Social opløsning af Storbritannien er uacceptabel. En ny lavtløns, dereguleret økonomi baseret på lave betingelser kan ikke tillades på Europas dørtrin.

Vi forpligter os til de fire friheder, som danner grundlag for Den Europæiske Union. Den sociale dimension er dog stadig undervurderet, og det forværres vednationale angreb mod fagbevægelsen i mange lande. Dette sker ofte under dække af beslutninger, som har oprindelse i Europa, men det er alt for ofte en bekvem mulighed for at gennemføre nationale politiske dagsordener. Erfaringerne fra en række europæiske lande viser, at forskellige nationale modeller for arbejdsmarkedsrelationer kan trives i EU, men dette kræver også i fremtiden en samordnet indsats på både nationalt og europæisk plan.

Vores britiske kolleger står over for den store udfordring om, hvordan man skaber en fremtid for Storbritannien med social ansvarlighed og økonomisk stabilitet uden for EU.

For resten af Europa, spiller spørgsmålet om at sikre gensidig markedsadgang, som klart er vigtigt, en mindre rolle i vores svar på den overordnede Brexit udfordring. Vi er nødt til at gøre Den Europæiske Union mere relevant for den enkelte europæer og for vores medlemmer. Vi er nødt til at handle for at stoppe skatteflugt og social dumping. Vi er nødt til at gøre Europa inklusivt: Et virkeligt socialt Europa.

Brexit er en brat opvågning for os alle, herunder Europas fagforeninger. Vi er nødt til at styrke dialogen med vores medlemmer i Europa. Vores ansvar er at styrke vores tilstedeværelse gennem organisering, kæmpe for stærke kollektive aftaler, som omhandler de store sociale udfordringer i Europa, og at være en politisk ansvarlig forhandlings partner.

Vi stiller disse krav til et troværdigt socialt Europa:

 • En politik for vækst og jobskabelse. Nøjsomhedspolitikken må stoppe
  • Private og offentlige investeringer i innovation og arbejdspladser for fremtiden er afgørende
  • Alle jobs er vigtige, men det er også vigtigt, at arbejdet udføres under gode forhold. Vi behøver den innovation, fleksibilitet, øget produktivitet og den offentlige sociale sikring, som skabes af god og sikker beskæftigelse
 • En effektiv indsats mod social dumping
  • Kollektive aftaler må fokusere på alle aspekter af social dumping,
  • Europæiske arbejdsvilkår må beskyttes og forbedres gennem kollektive aftaler og lovgivning
  • Revisionen af direktivet om udstationering er et centralt spørgsmål, og der må ske fremskridt med det samme.
 • indkomstforskelle på nationalt plan og på tværs af Europa skal mindskes;
  • Der skal etableres en politik for at styrke væksten i de central- og østeuropæiske lande.
 • En stærk og forenet indsats skal gøres for at stoppe skatteflugt. Vi kan ikke acceptere et kapløb mod bunden i selskabsbeskatningen.
 • Det europæiske indre marked skal beskyttes og udvikles med øget social fremdrift. For at udvikle fair handel, har vi brug for på samme tid at styrke reguleringen, så vi sikrer, at den finansielle sektor tjener realøkonomien og at opbygge stærkere beskyttelse af sociale rettigheder og vilkår
 • Styrkelse af arbejdsmarkedets parter og deres dialog på virksomheds-., nationalt- og europæisk plan for bedre at inddrage arbejdstagerne i udviklingen af bæredygtige virksomheder
 • Et revideret arbejdstidsdirektiv må lægges på bordet. Det skal begrænse de forbehold, som Storbritannien krævede indført, omfatte regulering for nye former for arbejde og sikre inddragelse af alle grupper af medarbejdere.
 • Stærkt og vedvarende engagement i arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøreglerne skal beskyttes mod deregulering under "Bedre regulering" overskriften. De skal i stedet udvikles under hensyntagen til de fremtidige udfordringer og skiftende risici.
 • EU skal garantere den europæiske sociale model i al sin mangfoldighed, herunder social sikring, balance mellem arbejde og familieliv og en aktiv beskæftigelsespolitik

Europas fremtid som en del af svaret på udfordringen fra globaliseringen afhænger også af den aktive og ansvarlige deltagelse af nationale og europæiske arbejdsmarkedsparter.

Vi er parate til at påtage os dette ansvar, og vi opfordrer vores arbejdsgiverkolleger samt alle nationale og europæiske politiske instanser til at leve op til deres ansvar gennem stærk og øjeblikkelig handling.

Europa er stadig svaret på fremtiden.

 

Go to top