Print

Arbetsmiljöpolitisk handlingsprogram

Arbetsmiljöpolitiska nätverkets mål är att samla medlemsförbundens gemensamma arbetsmiljöpolitiska intressen, effektivisera genomförandet av dem och förstärka INs inflytande i hela Europa, liksom även i Norden. Eftersom en betydande del av de normer som påverkar arbetsmiljön bereds på EU-nivån så är det viktigt att påverka kommissionen, parlamentet och rådet. Påverkan sker inom ramarna för INs normala beslutsfattningsordning, i vilket arbetsmiljöpolitiska nätverket fungerar som bered-nings- och expertorgan i arbetsmiljöfrågor.

IN kan vid behov, med stöd av sina medlemsförbund, självständigt och direkt påverka EU samt de nordiska lagstiftningsorganen och myndigheterna. I första hand är syftet dock, att rikta verksamheten så, att vi kan samarbeta med industriAll Europe. Det bästa sättet att främja viktiga mål för löntagarna är att samla alla industrifack i hela Europa i en gemensam front.

Förbättring av fackens inflytande i arbetsmiljöfrågor

Industrins löntagare måste ha en effektiv kanal för påverkan av arbetsmiljöfrågor i Europa. industriAll Europe är i nyckelpositionen. En struktur och ett sätt att arbeta måste skapas i organisationen för att påverka proaktivt, kompetent och effektivt så att medlemsförbunden är aktivt involverade i verksamheten.

Den centrala fackliga påverkaren i arbetshälsa och -säkerhet i Europa är EFS eftersom det har den officiella ståndpunkten som arbetstagarrepresentant i EUs trepartsorgan. Därför utvecklas dialogen och samarbetet med EFS och ETUI. Arbetsmiljöpolitiska påverkandet kommer också att genomföras genom dessa organisationer.

Politiska påverksansfrågor

EU-kommissionens meddelande om EUs arbetsmiljöstrategi:

Ändring av EUs cancerdirektiv på basis av ramdirektivet för arbetsmiljö

REFIT

TTIP

ISO 45001 arbetsmiljöledningssystemstandard

Nanoteknologi och nanomaterial

Arbetstid och arbetshälsa

Arbetsmiljösamarbetsmetoder i Norden

EUs kemikalielagstiftning

Nätverket skall utse bland sina medlemmar en ansvarig person för varje påverkansfråga för att rapportera om situationen och vid behov, för att starta påverkansprocessen mellan mötena.

Sociala dialoger

Den sociala dialogen mellan industriAll Europe och de europeiska arbetsgivarorganisationerna är ett viktigt forum för att driva arbetsmiljöfrågorna framåt. Därför syftar arbetsmiljöpolitiska nätverket till att få arbetshälsa och -säkerhet och välbefinnande på jobbet i dagordningen för alla sektorers sociala dialoger. Sociala dialoger övervakas och, i förekommande fall, påverkas vid arbetsmiljöfrågor.