Social Dialog - Handlingsprogram

IN har ett etablerat nätverk mellan de nordiska deltagarna i olika sociala dialoger, och medlemmarna i industriAll Europes Social Dialogue Policy Committee. Nätverket är virtuellt och arbetar via email samt genom förmöten inför kommittémöten. Också INs hemsida skulle kunna vara ett bra forum för det utbyte som krävs inom detta nätverk. Detta skulle kunna möjliggöra ett mer informellt erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i nätverket vilket är eftersträvansvärt eftersom inga regelrätta nätverksmöten hålls.

Liksom tidigare är samordningen mellan de olika nordiska deltagarna i dessa organ mycket viktig. Samma ämne kan vara uppe på agendan i olika sociala dialoger. Då är det viktigt att utbyte av information sker mellan de nordiska deltagarna, vilken också involverar de politiskt ansvariga i frågan, så att vi gemensamt kan komma fram till en nordisk samsyn i det aktuella ämnet.

Vi skall inte heller glömma att vid behov också använda den expertis som redan finns inom de olika expertnätverken inom IN och i förbunden.  INs nätverk kan också vara proaktiva genom att utarbeta riktlinjer inom sina expertisområden som kan användas av deltagarna inom de sociala dialogerna. Detta har skett inom det utbildningspolitiska nätverket. Rekommendationerna evalueras fortlöpande.

Den nordiska förbunden kan också genom samordnade svar på de konsultationer inom sociala dialogen som industriAll Europe skickar ut få ett bra inflytande över den policy som IAE omfattar i olika frågor.

Fortsatt kan man ifrågasätta ändamålsenligheten med den sociala dialog politiska kommittén inom IAE. Vid dess få möten fylls agendan framförallt av rapporter från IAEs verksamhet, samt från vissa sektor sociala dialoger. 

Go to top